Toekomstwaardig duurzaam schoolgebouw

Het Augustinianum te Eindhoven

Type project
Advies & realisatie
Logo (zwart)
Dijkoraad Augustinianum nieuwbouw

Algemeen

Het oude schoolgebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen, maar paste ook niet meer bij de onderwijsvisie van de school. De schoolleiding heeft uiteindelijk besloten om een compleet nieuw gebouw te bouwen in plaats van te renoveren. Dijkoraad is ingeschakeld om mee te denken bij het ontwerp en duurzame oplossingen voor het nieuwe gebouw, waarbij de onderwijsvisie goed vertaald kan worden.

Voor de nieuwbouw van Het Augustinianum te Eindhoven is gestart met het opstellen van een Technisch Programma van Eisen. Hierbij is als leidraad genomen klasse B uit het standaard Programma van Eisen Frisse Scholen. Na het vaststellen van het PvE is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke verschillende systeemkeuzen.
 

Inhoud

Hierbij is zorgvuldig gekeken naar de lokale mogelijkheden, o.a. aansluiting van het gebouw op de restwarmte van de naastgelegen Friesland Campina fabriek. De systeemkeuzen zijn gebaseerd op technische en financiële haalbaarheid waarbij zorgvuldig is gekeken naar de netto contante waarden gedurende de looptijd van de aanvullende energiebesparende maatregelen. Dit heeft geresulteerd in een gebalanceerd pakket aan maatregelen waarbij de eisen voor energiezuinigheid en gezondheid de minimale eisen van het Bouwbesluit overtroffen.

Specifiek

Naast bovengenoemd haalbaarheidsonderzoek is uitvoerig overleg gepleegd met de gemeente Eindhoven om aansluiting te vinden bij de duurzaamheidsambitie van deze gemeente. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende subsidie voor energie én gezondheid. Hiermee kon voor zowel energie als het thermisch binnenklimaat klasse A (i.p.v. klasse B) Frisse Scholen behaald worden. Het totaal pakket aan duurzaamheidsmaatregelen betreft:

  • extra isolerende maatregelen van de thermische schil (constructies + beglazing);
  • warmtekoudeopslag (WKO) met warmtepomp;
  • dakcollectoren (opvang zonnewarmte regeneratie WKO)
  • hoogrendement warmteterugwinning ventilatie;
  • volledig CO2 en temperatuur gestuurd variabel volumesysteem;
  • laagtemperatuur vloerverwarming-/koeling;
  • LED verlichting;
  • daglichtregeling verlichting;
  • afwezigheidsdetectie verlichting;
  • zonnepanelen (PV).

Bovengenoemde maatregelen hebben geresulteerd in een gebouw met een energiezuinigheid die 50% lager ligt dan de minimale vereiste van het Bouwbesluit. Voor de thema’s gezondheid en energie is een GPR score van 8,5 gehaald. 
Gedurende de ontwerpfasen is gezocht naar een maximale integratie van het bouwkundige en installatietechnische ontwerp. Hiervoor is in samenwerking met de architect en constructeur een BIM model opgesteld.

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen het project als Engineer & Build te aanbesteden. Aanbesteding heeft plaats gevonden op basis van een vraagspecificatie met het Programma van Eisen en het ontwerp. Nadrukkelijk is aan de inschrijvende partijen verzocht het ontwerp verder te optimaliseren c.q. verbetervoorstellen aan te dragen, waarbij voor een UAV-GC contractvorm is gekozen.

Gedurende de uitvoering en oplevering is de kwaliteit geborgd door controle van alle uitvoeringsstukken en periodieke inspecties op de bouwlocatie. Om dit proces goed te borgen zijn er diverse stop- en bijwoonmomenten ingelast. Aanvullend hierop zijn steekproefsgewijze controles verricht en is er een integrale test van de installaties afgenomen.

Na oplevering worden de installaties 2 jaar gemonitord om de beoogde prestaties (comfort en energie) te borgen. Gedurende deze periode zal er frequente afstemming plaatsvinden met de installateur en zullen de werkelijke resultaten getoetst worden aan de prestatie-eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen.
 

Inhoud

Kenmerken

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Projectomschrijving: Nieuwbouw
Type gebouw: School
Omvang: Circa 9.200 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2014 t/m 2017

Afbeelding
Dijkoraad Augustinianum nieuwbouw